Pytania, uzupełnienia i uwagi do oferty

Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi w Spółce Krakodlew S.A. - część I: wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie optymalnego wyboru systemu.


Pytanie 1: Czy zamawiający przewiduje udostępnienie wniosku o dofinansowanie oraz biznesplan w części dotyczącej zakresu projektu?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje udostępnienia dokumentacji konkursowej działania 4.5 PO IG na potrzeby przygotowania oferty. Zakres zamówienia i wymagania techniczne zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.


Pytanie 2: Rozumiemy, że złożenie wykazu wykonanych usług w zakresie wsparcia procesu decyzyjnych, audytu przedwdrożeniowego oraz analizy przedwdrożeniowej Zamawiający uzna za potwierdzenie spełnienia wymogu posiadania niezbędnej wiedzy określonego w punkcie 6.2

Odpowiedź: TAK.


Pytanie 3: Co zamawiający rozumie przez wybór krótkiej listy systemów? Czy zamawiający oczekuje wskazania ilości sugerowanych rozwiązań w konkretnej ilości (np. 5)?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wskazania rozwiązań zgodnych ze specyfikacją wymagań, lub w stopniu najbardziej zbliżonym, z pośród złożonych ofert.


Pytanie 4: Jaka będzie rola wybranego oferenta w prowadzonych negocjacjach? Czy w zakresie obowiązków będzie prowadzenie negocjacji czy doradztwo w negocjacjach?

Odpowiedź: W zakresie obowiązków Oferenta będzie doradztwo w negocjacjach.


Pytanie 5: Jaki jest skład osobowy zespołu projektowego po stronie Zamawiającego? Prosimy o wskazanie ilości osób, kompetencji, oraz zakresu zadań?

Odpowiedź: Oczekujemy pomocy w wyborze osób do zespołu projektowego.


Pytanie 6: Rozumiemy, że przedstawienie danych minimum 5 analityków, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu: informatyki, zarządzania ekonomii lub pokrewnych, uzna za spełnienie kryterium dotyczącego wykształcenia osób dedykowanych do współpracy z Krakodlew SA.

Odpowiedź: Przedstawienie danych minimum 5 analityków posiadających wykształcenie wyższe magisterskie w tym:
- dwóch posiadających wykształcenie z zakresu informatyki,
- pozostałych posiadających wykształcenie z zarządzania lub ekonomii lub nauk pokrewnych,
spełni kryterium dotyczące wykształcenia osób dedykowanych do współpracy z Krakodlew S.A.


Pytanie 7: Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie uczestnikowi postępowania o udzielenie zamówienia wgląd do ofert pozostałych uczestników?

Odpowiedź: Zgodnie z punktami 11.6, 11.7 zamawiający odczyta nazwę i adres oferenta, a także informacje dotyczące kryteriów oceny, w dniu otwarcia ofert w siedzibie spółki.


Pytanie 8: Ilu i jakich procesów biznesowych dotyczy zamówienie? Prosimy o ich uszczegółowienie.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykazania bieżących procesów biznesowych przez oferenta w trakcie audytu przedwdrożeniowego.


Pytanie 9: Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez konsorcjum, które spełnia postawione warunki udziału?

Odpowiedź: Tak.


Pytanie 10: W jakich przypadkach Zamawiający zatrzyma wadium w przetargu? Czy w sytuacji, gdy Wybrany wykonawca nie będzie w stanie uzgodnić z Zamawiającym zapisów umowy (np. w przypadku, gdy uzna zapisy proponowane przez Zamawiającego za niemożliwe do przyjęcia), Zamawiający zatrzyma wadium?

Odpowiedź: Zapytanie dotyczy kwestii nieuregulowanej w zapytaniu ofertowym, w takim wypadku Zamawiający nie ma prawa do zatrzymania wadium.


Pytanie 11: Czy w przypadku wpłaty wadium, a nie złożenia oferty, Zamawiający zwróci wadium?

Odpowiedź: Zapytanie dotyczy kwestii nieuregulowanej w zapytaniu ofertowym, w takim wypadku Zamawiający nie ma prawa do zatrzymania wadium.


Pytanie 12: Czy w przypadku uznania, że oferta nie spełnia warunków dopuszczających Zamawiający zwróci wadium?

Odpowiedź: Tak.


Pytanie 13: Jakie są warunki wypłacenia premii za sukces/ Tzn. jak Zamawiający definiuje sukces?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wypłaty premii za sukces. Sukcesem dla Zamawiającego jest pomyślne zakończenie wdrożenia.


Pytanie 14: Czy można uzyskać załączniki do zapytania w wersji elektronicznej?

Odpowiedź: Tak. Zostaną wysłane na prośbę oferenta.


Pytanie 15: Wobec informacji zamawiającego, opublikowanej w dniu 29 maja, o tym że nie planuje on wypłacenia premii za sukces, prosimy o informacje, jakie znaczenie ma wymagana przez zamawiającego deklaracja o Kwocie gwarancyjnej za sukces, której w kryteriach oceny przyznał 15% (punkt 12 kryteria oceny ofert)

Odpowiedź: Kryterium punktowe nr 2 w punkcie 12 dotyczącym Kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, jest wyliczane od zadeklarowanej kwoty Oferenta. Kwota ta ma służyć zamawiającemu jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeżeli Oferent wygra postępowanie ofertowe. Punkty za to kryterium wyliczane są zgodnie ze wzorem podanym w punkcie 12.2.


Pytanie 16: Jakie wartości należy podać w tabeli załącznika nr 7?

Odpowiedź: Wszystkie wartości w tabeli załącznika nr 7 mają być wartościami netto podanymi w rozbiciu za ostatnie 3 lata.